Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter

Przekłady poezji anglojęzycznej

Po 1989 roku w Polsce publikowano przekłady poezji anglojęzycznej: poetów amerykańskich, angielskich, szkockich, walijskich, irlandzkich, kanadyjskich, australijskich, karaibskich i nowozelandzkich. Tłumacze spełniali się w rolach redaktorów i antologistów.

Zarówno w czasopismach, jak i w postaci książkowej ukazywały się wznowienia starych przekładów, nowe tłumaczenia znanych twórców oraz – przede wszystkim – liczne przekłady poetów wcześniej nietłumaczonych.

PRZEKŁADY POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ często stanowiły kontynuację tendencji i zainteresowań widocznych w latach 80. i powstawały przy udziale znanych już tłumaczy, którzy stopniowo utrwalali swoją pozycję. Pojawili się jednak również nowi tłumacze, podobnie jak poprzednicy często będący jednocześnie poetami.

ANTOLOGIE

Po 1989 roku ukazało się ponad dwadzieścia antologii poezji anglojęzycznej o różnej objętości i rozmaitym zakresie czasowym oraz tematycznym, spośród których kilka wywarło znaczący wpływ na obraz poezji tego kręgu językowego. Najbardziej aktywnym antologistą był Stanisław Barańczak, który do 1998 roku opublikował siedem antologii złożonych z własnych przekładów. Większość z nich zmierza do prezentacji konkretnego prądu literackiego („Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku”, Warszawa 1982; wyd. II rozszerz. Warszawa 1991; wyd. III Kraków 2009; odtąd jako AAPM) lub zakresu tematycznego: „Zwierzę słucha zwierzeń. Małe bestiarium z angielskiego albo Trzydzieści sześć wierszy trzydziestu sześciu poetów zwracających się do lub mówiących o mniej więcej tyluż zwierzętach, a to: Pchłach, Psach, Pająkach, Skowronkach, Jeżach, Nietoperzach, Bykach, Słowikach, Sokołach, Pszczołach, Muchach, Ropuchach i innych Stworzeniach” (Warszawa 1992; odtąd jako ZSZ), „Z Tobą, więc ze Wszystkim: 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej” (Kraków 1992; odtąd jako ZTWZW), „Miłość jest wszystkim, co istnieje: 300 najsławniejszych angielskich i amerykańskich wierszy miłosnych” (Poznań 1992; Poznań, Warszawa 1997; odtąd jako MJWCI) oraz „Fioletowa krowa: 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona” (Poznań 1993; Kraków 2007; odtąd jako FK).

Dwie antologie Barańczaka mają charakter przekrojowy i w założeniu obejmują najbardziej znane i najgenialniejsze wiersze w całej angielskiej i amerykańskiej tradycji literackiej. Antologia „Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci” (Kraków 1993; odtąd jako OCDL) ma według wyrażonego w przedmowie Barańczaka zamiaru skupiać teksty obiektywnie najwybitniejsze i uwzględnia tylko poetów nieżyjących. Antologia „Od Walta Whitmana do Boba Dylana. Antologia poezji amerykańskiej” (Kraków 1998; odtąd jako OWWDBD) ma charakter mniej kanoniczny i uwzględnia wiersze poetów żyjących, lecz również zmierza do objęcia całej tradycji poezji amerykańskiej (wbrew tytułowi część wstępna „Do Whitmana” zawiera wiersze poetów z okresu kolonialnego, romantyków i transcendentalistów).

Większość antologii (poza ZSZ i MJWCI) została poprzedzona przedmowami tłumacza przybliżającymi charakter wyboru, sylwetki autorów i kontekst historycznoliteracki. Autorski gest antologisty przejawia się również w układzie tekstów: antologie przekrojowe mają układ chronologiczny, a tematyczne zostały podzielone na części problemowe i opatrzone tytułami zawierającymi grę językową, aliterację lub cytat.

Tworzeniem antologii konsekwentnie zajmował się również Piotr Sommer. Kontekst dla antologii wydanych po 1989 roku stanowi zredagowana przez niego „Antologia nowej poezji brytyjskiej” (Warszawa 1983; odtąd jako ANPB) zawierająca przekłady P. Sommera, B. Zadury i J. Andersa z brytyjskich poetów urodzonych między 1935 a 1952 rokiem, których debiuty przypadały na lata 60. i 70., m.in. C. CARSONA, D. DUNNA, T. HARRISONA, S. HEANEYA, M. LONGLEYA, D. MAHONA, P. MALDOONA, B. PATTENA czy C. RAINE’A.

W 1993 roku Sommer opublikował niewielką antologię „Sześciu poetów północnoirlandzkich” (numer 8 [specjalny] „Świata Literackiego” towarzyszący Festiwalowi Kultury Irlandzkiej zorganizowanemu przez redakcję tego czasopisma; Warszawa 1993; odtąd jako SPP), w skład której weszły przełożone przez niego wiersze C. CARSONA, S. HEANEYA, M. LONGLEYA, D. MAHONA, P. MALDOONA i T. PAULINA. Poza – niekiedy zmienionymi – przekładami, które ukazały się we wcześniejszej antologii Sommera, w skład książki weszło ponad 30 nowych tekstów. Antologia zawiera zdjęcia i bibliografie prezentowanych poetów oraz krótkie postscriptum tłumacza, wyjaśniające głównie zasady wyboru.

W 1996 roku ukazała się kolejna antologia Sommera zawierająca wyłącznie jego przekłady – „Artykuły pochodzenia zagranicznego” (Gdańsk 1996; odtąd jako APZ), tym razem prezentująca poetów amerykańskich: E.E. CUMMINGSA, J. BERRYMANA, R. LOWELLA, F. O’HARĘ, J. ASHBERY’EGO, A. GINSBERGA i CH. REZNIKOFFA. Przekłady były wcześniej publikowane w prasie i w książkach, a niektóre z nich zostały zmodyfikowane. Wyborowi wierszy każdego z twórców towarzyszy szkic, recenzja lub wywiad Sommera z autorem (poza jednym wyjątkiem publikowane w czasopismach w latach 1979–1992).

W 2006 Sommer opublikował kolejną antologię, „O krok od nich: przekłady z poetów amerykańskich” (Wrocław 2006; odtąd jako OKON), która zawiera rozszerzone wybory twórców zaprezentowanych w poprzedniej książce oraz wiersze trzech nieuwzględnionych wcześniej autorów: J. CAGE’A, K. KOCHA i A. KLEINZAHLERA. Wyborowi towarzyszą przypisy, krótka przedmowa tłumacza, jego obszerny szkic „Z tej i z tamtej strony szyby (dopiski do Amerykanów)” oraz obrazy J. Freilicher.

W antologiach opublikowanych po 1989 roku dominuje poezja XX-wieczna i najnowsza. Nieliczni antologiści zainteresowali się końcem XVIII wieku i wiekiem XIX, a wiersze z wcześniejszych stuleci pojawiały się tylko sporadycznie w antologiach tematycznych. Pomijając omawiane już antologie Barańczaka, wyjątek od tej reguły stanowi jedynie wznowiona w 1997 roku, nieznacznie rozszerzona „Antologia liryki angielskiej: 1300–1950” pod redakcją i w przekładzie Jerzego Pietrkiewicza (Londyn 1958; Warszawa 1987, Warszawa 1997; odtąd jako ALA).

Wiek XVIII i XIX zyskuje silną reprezentację dzięki antologii „Twarde dno snu: tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego: Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Longfellow, Tennyson, Fitzgerald, Hardy” w wyborze, opracowaniu i przekładzie oraz ze wstępem Zygmunta Kubiaka (Kraków 1993; Warszawa 2002; odtąd jako TDS). Od XIX-wiecznej poezji amerykańskiej zaczynają A. Międzyrzecki i J. Hartwig w antologii „…Opiewam nowoczesnego człowieka: antologia poezji amerykańskiej: wiersze amerykańskie od Poego, Whitmana i Emily Dickinson do poetów dzisiejszych” (Warszawa 1992; odtąd jako ONC). Książka zawiera wiersze ponad sześćdziesięciorga poetów amerykańskich (poza wymienionymi w tytule głównie XX-wiecznych, m.in. J. ASHBERY, W.H. AUDEN, J. BERRYMAN, E. BISHOP, E.E. CUMMINGS, T.S. ELIOT, R. FROST, A. GINSBERG, D. LEVERTOV, R. LOWELL, E.L. MASTERS, J. MERRILL, M. MOORE, F. O’HARA, S. PLATH, E. POUND, K. REXROTH, CH. REZNIKOFF, A. SEXTON, CH. SIMIC, G. STEIN, W. STEVENS, W.C. WILLIAMS) w przekładach S. Barańczaka, J. Czechowicza, L. Elektorowicza, L. Engelkinga, J. Hartwig, Z. Herberta, K. Iłłakowiczówny, H. Krzeczkowskiego, Z. Kubiaka, J. Łobodowskiego, L. Marjańskiej, A. Międzyrzeckiego, Cz. Miłosza, J. Niemojowskiego, H. Poświatowskiej, J. M. Rymkiewicza, P. Sommera, M. Sprusińskiego, R. Stillera, J. Wittlina i J. Żuławskiego.

Środowiskowe kontrowersje wzbudziła publikacja książki G. Musiała „Ameryka, Ameryka! Antologia wierszy poetów amerykańskich po 1940 roku” (Bydgoszcz 1994; odtąd jako AA). Z uwagi na objętość i wybór czołowych poetów wyrażała ona ambicję przedstawienia pewnego okresu poezji amerykańskiej (mimo zawartych w posłowiu deklaracji Musiała, że kryterium doboru nie była reprezentatywność, lecz osobiste upodobania tłumacza). Przekłady Musiała zostały bardzo źle przyjęte przez krytykę (m.in. T. Pióro, „Literatura na Świecie” 1994, nr 12; odtąd jako „LnŚ”), a polemika ich autora ze S. Barańczakiem jest jednym z najostrzejszych starć tłumaczy po 1989 roku (S. Barańczak, „«Wiatr porywisty na wysokości pupy» albo: Jak zarżnąć tępym nożem poezję amerykańską (Poradnik praktyczny w sześciu punktach)”, „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 43; G. Musiał, „Zaczepiony przez Sybillę, śmiertelnik odpowiedział... (Norwid w odpowiedzi Deotymie)”, „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 47; „Sam tego chciałeś, Grzegorzu Musiale”, „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 49).

W latach 90. ukazało się kilka antologii, które ograniczały się wprawdzie do prezentacji konkretnego obszaru i okresu, lecz ich główną zasadą była deklarowana przez tłumaczy-antologistów niereprezentatywność wyboru lub jego osobisty charakter. Za przykład takiego gestu może służyć książka „Geografia z wyobraźni: (antologia osobista): wiersze poetów brytyjskich i amerykańskich w tłumaczeniu Tadeusza Sławka i Andrzeja Szuby” (Katowice 1991; odtąd jako GZW) oraz antologia Krzysztofa Boczkowskiego „Z nowoczesnej poezji amerykańskiej” (Warszawa 1993; odtąd jako ZNPA). Obie publikacje mają zaledwie kilkadziesiąt stron; autorzy pierwszej z nich deklarują zasadę doboru tekstów jedynie w tytule, zaś autor drugiej stwierdza w przedmowie, że przetłumaczył te wiersze, które najbardziej mu się podobały w amerykańskiej poezji XX wieku i które był w stanie przetłumaczyć w sposób godny oryginałów. Charakter osobistej antologii ma też książka Czesława Miłosza „Wypisy z ksiąg użytecznych” (Kraków 1994), która obok tekstów uszeregowanych tematycznie (Epifania, O przyrodzie, Kłopoty z opisem rzeczy, Podróż, O miejscach, Chwila, Ludzie wśród ludzi, Skóra kobiety, Sytuacje, Oderwanie, Historia) autorów europejskich i azjatyckich zawiera liczne wiersze poetów amerykańskich w przekładzie noblisty (jego przekłady również w: „Przekłady poetyckie”, red. M. Heydel, Kraków 2005 oraz „Przekłady poetyckie wszystkie”, red. M. Heydel, Kraków 2015).

W latach 90. pojawiło się też kilka antologii tematycznych, stanowiących wyraz zainteresowania danym zagadnieniem: „Miłość po angielsku. Wiersze miłosne poetów angielskich, irlandzkich, szkockich i walijskich” (Kraków 1990; odtąd jako MPA) oraz „Miłość po amerykańsku” (Kraków 1991; odtąd jako MPAM) w wyborze i przekładzie Andrzeja Szuby, antologia Marka Zgaińskiego „Poeci rocka” w tłumaczeniu M. Zgaińskiego, J. Polaka i N. Wojnowskiej (Poznań 1990; odtąd jako PR) czy książka „Drogi karmy i ścieżki dharmy: antologia poezji buddyjskiej Ameryki” w wyborze i przekładzie Jacka Sieradzana (Katowice 1993; odtąd jako DKISD).

Pod koniec lat 90. i po roku 2000 ukazało się kilka antologii mających na celu prezentację dotąd nieznanej lub zmarginalizowanej tradycji literackiej, obszaru geograficznego lub grupy twórców. W 1998 roku ukazała się antologia „Rany podskórne: 15 poetów tubylczej Ameryki”, wybór, oprac. i wstęp Maurice Kenny, przedm. Karl Kroeber, przekł. Marek Maciołek (Wielichowo 1998), a w 2001 roku książka „Billabong. Antologia poezji australijskiej” w przekładzie Ludwiki Amber (Warszawa 2001), która prócz wierszy autorów angloaustralijskich II połowy XX wieku uwzględnia również pieśni Aborygenów i twórczość poetów-emigrantów. Ten sam obszar prezentuje antologia „Miasto domu: współczesne głosy w poezji australijskiej” (wybór i oprac. T. Shapcott, R. Reisner, przeł. E. Hornowska [et.al.], Poznań 2003). W nurt emancypacyjny wpisuje się antologia Michała Tabaczyńskiego „Parada równości: antologia współczesnej amerykańskiej poezji gejowskiej i lesbijskiej” (Kraków 2005; odtąd jako PR).

Szczególnie widoczna jest tendencja do przedstawiania anglojęzycznych poetek, słabo reprezentowanych we wcześniejszych antologiach. W 2003 roku ukazała się antologia J. Hartwig „Dzikie brzoskwinie. Antologia poetek amerykańskich” (Warszawa 2003; odtąd jako DB) prezentująca twórczość 26 poetek amerykańskich od E. DICKINSON po współcześnie piszące (m.in. A. LOWELL, G. STEIN, H. DOOLITTLE, M. MOORE, G. BROOKS, D. LEVERTOV, A. SEXTON, A. RICH, S. PLATH, J. GRAHAM, J. HIRSHFIELD) w przekładach J. Hartwig, S. Barańczaka, L. Engelkinga, R. Gorczyńskiej, Z. Herberta, L. Marjańskiej, A. Międzyrzeckiego, Cz. Miłosza, H. Poświatowskiej, T. Truszkowskiej i J. Żuławskiego.

W 2012 roku ukazała się antologia „Sześć poetek irlandzkich” (Wrocław 2012; odtąd jako SPI) w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza. Wierszom LEONTII FLYNN, MEDBH MCGUCKIAN, PAULI MEEHAN, SINÉAD MORRISSEY, EILÉAN NÍ CHUILLEANÁIN i NUALI NÍ DHOMHNAILL towarzyszy posłowie tłumacza „Irlandki, córki faraona” podkreślające subwersywny i emancypacyjny charakter wyboru. W 2015 roku ukazała się kolejna antologia prezentująca wiersze kobiet: „Poetki z Wysp: Moniza Alvi, Lavinia Greenlaw, Jackie Kay, Gwyneth Lewis, Alice Oswald, Ruth Padel, Jo Shapcott, Rosemary Tonks” w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza i Magdy Heydel (Wrocław, Gdańsk 2015; odtąd jako PZW). Każda z poetek o bardzo różnych dykcjach reprezentowana jest przez 15 wierszy, którym towarzyszą noty o pisarkach i posłowie Jarniewicza.

AUTORZY AMERYKAŃSCY

Po 1989 roku wyjątkowym zainteresowaniem tłumaczy cieszyła się poezja amerykańska. Często publikowano wielkich prekursorów amerykańskiego modernizmu: W. WHITMANA i E. DICKINSON. Tłumaczonego już przed 1989 WALTA WHITMANA zaczął intensywnie przekładać A. Szuba, który w pierwszej połowie lat 90. wydał trzy wybory jego wierszy („Kobieta czeka na mnie”, Kraków 1991; „Pieśń o sobie”, Kraków 1992; „Słyszę śpiew Ameryki”, Kraków 1995). Jego tłumaczenia publikowane były też w czasopismach („LnŚ” 1992 nr 3; „FA-art” 2004 nr 3/4; „Odra” 2004 nr 9; „Kresy” 2004 nr 3; „Odra” 2010 nr 4; „Odra” 2011 nr 2; „Kwartalnik Artystyczny” 2011 nr 2; „Akant” 2012 nr 12; „FA-art” 2012 nr 1/2; „Akant” 2013 nr 2; „Śląsk” 2014 nr 1; „Topos” 2014 nr 1/2). Wybory wierszy Whitmana opublikowali również K. Boczkowski („Kim ostatecznie jestem”, Kraków 2003) oraz R. Mierzejewski („Źdźbła trawy i inne wiersze”, Pieszyce 2015). Wiersze Whitmana pojawiły się w antologiach MPAM, ZSZ, ONC, ZTWZW, MJWCI, OCDL i OWWDBD.

Jeszcze intensywniej tłumaczono wiersze E. DICKINSON: po 1989 ukazały się cztery wybory jej utworów w przekładzie S. Barańczaka („100 wierszy”, Kraków 1990; „Drugie sto wierszy”, Kraków 1995; „Wiersze wybrane”, Kraków 2000; „Liryki najpiękniejsze”, Kraków 2000), trzy w przekładzie L. Marjańskiej („I jestem różą: wybór wierszy”, Warszawa 1998; „Przeczucie”, Poznań 2005; „Poezje”, Toruń 2013), dwa w przekładzie A. Szuby („Wiersze – Poems”, Kraków 2005; „222 wiersze”, Kraków 2013) oraz jeden w przekładzie R. Mierzejewskiego („Wiersze nieznane”, Pieszyce 2015). W prasie literackiej przekłady wierszy Dickinson publikowali A. Szuba („Zeszyty Literackie” 2004 nr 2; „Topos” 2004 nr 3/4, 2012 nr 1/2 i 2015 nr 5; „FA-art” 2011 nr 3/4; „Odra” 2011 nr 11; „Kwartalnik Artystyczny” 2012 nr 3 i 2015 nr 4; „Śląsk” 2013 nr 1) oraz K. Lenkowska („Fraza” 2005 nr 4 i 2011 nr 3/4). Wiersze Dickinson pojawiły się w antologiach MPAM, ZSZ, ONC, ZTWZW, MJWCI, OCDL, OWWDBD i DB.

Sporadycznie tłumaczeni byli również inni poeci poprzedzający właściwy modernizm: A. Szuba przełożył najwybitniejszy zbiór EDGARA LEE MASTERSA „Epitafia ze Spoon River” (Kraków 2000), którego wiersze sporadycznie pojawiały się też w prasie (przeł. A. Szuba, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000 nr 5; przeł. K. Brakoniecki, „Dziennik: Polska, Europa, świat” 2009 nr 132) oraz w antologiach MPAM, ONC, OCDL i OWWDBD, a S. Barańczak stworzył obszerny wybór wierszy ROBERTA FROSTA („55 wierszy”, Kraków 1992).

Silnie reprezentowany w przekładach poezji amerykańskiej po 1989 roku był szeroko rozumiany modernizm, a w tym najwybitniejszy przedstawiciel EZRA POUND. Wydane po 1989 roku wybory wierszy Pounda miały związek z jego recepcją, ponieważ większość z nich powstała przy udziale tłumaczy, którzy już wcześniej przekładali wiersze tego poety („Maska i pieśń: antologia poezji”, przeł. J. Niemojowski, Monachium 1960; „Wyspy na jeziorze: William Butler Yeats, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot i imagiści”, przeł. K. Boczkowski, L. Engelking i A. Szuba, Kraków 1988).

Po 1989 roku opublikowano cztery wybory wierszy Pounda: „Poezje wybrane”, przeł. L. Engelking, Warszawa 1989; „Poezje”, przeł. J. Niemojowski, Warszawa 1993; „Pieśni”, przeł. L. Engelking, K. Kozioł, A. Szuba i A. Sosnowski, Warszawa 1996 oraz „Wiersze, poematy i pieśni”, przeł. L. Engelking, Wrocław 2012. Wiersze Pounda w przekładzie Sosnowskiego, Engelkinga, Pióry, Szuby i Kozioła pojawiły się również w „LnŚ” (1991 nr 1, 1992 nr 3 i zwłaszcza 1995 nr 1/2) i miały charakter polemiczny w stosunku do archaizujących tłumaczeń Niemojowskiego (A. Sosnowski, „Pound taki peknoszci”, „LnŚ” 1994 nr 1/2). Teksty Pounda znalazły się w antologiach WNJ, ONC, MJWCI, FK, ZNPA, OCDL i OWWDBD.

Pozostali twórcy kojarzeni z imagizmem, przede wszystkim WILLIAM CARLOS WILLIAMS, AMY LOWELL, MARIANNE MOORE, H.D. (HILDA DOOLITTLE) publikowani byli sporadycznie: najczęściej w prasie literackiej (cykl „Poezje imagistów”, przeł. A. Szuba, L. Engelking, „LnŚ” 1991 nr 1; przekłady z Amy Lowell autorstwa A. Szuby, „Kresy” 2008 nr 4, przekłady z W.C. Williamsa autorstwa A. Szuby, „Kresy” 2008 nr 1-2, J. Hartwig, „Kwartalnik Artystyczny” 2008 nr 3 oraz K. Dąbrowskiej, P. Sommera i A. Szuby, „LnŚ” 2009 nr 1/2) i antologiach (Williams: WNJ, GZW, MPAM, ZSZ, ONC, MJWCI, ZNPA, OCDL, AA, OWWDBD; Lowell: WNJ, MPAM, ONC, DB; Moore: ZSZ, ONC, OCDL, OWWDBD, DB; Doolittle: WNJ, MPAM, DB).

Spośród poetów modernistycznych tłumaczono również WALLACE’A STEVENSA: przekłady jego wierszy publikował w prasie głównie J. Gutorow („LnŚ” 2000 nr 12, „Kresy” 2004 nr 3), który wydał następnie wybór jego poezji („Żółte popołudnie”, Wrocław 2008). W czasopismach przekłady wierszy Stevensa ogłosili ponadto J. Fiedorczuk („LnŚ” 2000 nr 12), J. Hartwig („Topos” 2004 nr 3/4), B. Czaykowski („Fraza” 2005 nr 4) i L. Elektorowicz („Dziennik: Polska, Europa, świat” 2008 nr 75). Utwory Stevensa pojawiły się też w antologiach ZSZ, ONC, ZTWZW, ZNPA, OCDL, AA i OWWDBL.

Po obszernych wyborach poezji EDWARDA ESTLINA CUMMINGSA, jakie opublikowano w latach 80. („150 wierszy”, przeł. S. Barańczak, Kraków 1983; „Wybór wierszy”, wybrał A. Międzyrzecki, przeł. S. Barańczak, J. Hartwig, A. Międzyrzecki, Cz. Miłosz, J.M. Rymkiewicz, Warszawa 1985), wiersze tego autora pojawiały się tylko sporadycznie w prasie (przeł. K. Boczkowski, „Literatura” 1996 nr 10 i „Fraza” 1997 nr 2) oraz w antologiach (ZSZ, ONC, ZTWZW, MJWCI, FK, ZNPA, OCDL i OWWDBD), warto jednak wspomnieć, że obszerniejszy wybór wierszy Cummingsa umieścił w swoich antologiach APZ i OKON P. Sommer.

Uwagę tłumaczy przyciągnęli najważniejsi przedstawiciele nurtu obiektywistycznego. W 1991 roku P. Sommer wydał swój wybór wierszy CHARLESA REZNIKOFFA („Graffiti. 67 wierszy z lat 1920–1970”, Sanok 1991), a następnie publikował nowe przekłady jego wierszy w prasie („LnŚ” 1992 nr 8/9, 2000 nr 12; „Krasnogruda” 2006 nr 17; „Zeszyty Literackie” 2009 nr 3) i antologiach APZ i OKON. Wiersze Reznikoffa ukazały się również w antologiach ONC, AA i OWWDBD.

Wiersze KENNETHA REXROTHA najpierw publikowane były w prasie (przeł. A. Szuba, „NaGłos” 1997 nr 26/28; „Opcje” 1997 nr 1 i 1998 nr 1; „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998 nr 7/8; przeł. P. Marcinkiewicz, K. Reszke, „NaGłos” 1997 nr 26/28), w antologiach GZW, ONC i FK, a następnie w postaci książkowej („Wiersze wybrane”, Z. Prele i T. Rybowski, Wrocław 2007).

Spośród poetów kojarzonych z nurtem konfesyjnym najczęściej tłumaczonym twórcą był JOHN BERRYMAN. Najobszerniejszy wybór jego wierszy zaproponował P. Sommer w obydwu antologiach APZ i OKON. Pojedyncze teksty Berrymana pojawiły się w antologiach ONC, ZTWZW, MJWCI, ZNPA, OCDL, AA i OWWDBD oraz w prasie (przeł. K. Boczkowski, „Literatura” 1996 nr 10; przeł. K. Karasek „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 2; przeł. P. Sommer, „Res Publica Nowa” 2004 nr 2 i „Krasnogruda” 2006 nr 17; przeł. J. Sienkiewicz, A. Barański, „Czas Kultury” 2006 nr 4).

Ukazało się kilka wyborów wierszy SYLVII PLATH opartych na przekładach powstałych przed 1989 rokiem („Wiersze wybrane”, wyb. i przeł. T. Truszkowska, Kraków 1992; „Godziny nad ranem: wybór wierszy i listów”, wybrała A. Szymańska, Warszawa 1995; „Ariel”, przeł. M. Korusiewicz, Poznań 1996; „Liryki najpiękniejsze”, przeł. T. Truszkowska, Toruń 2000; „Poezje wybrane”, przeł. J. Hartwig, J. Rostworowski, T. Truszkowska, Kraków 2004). Wiersze Plath znalazły się w antologiach ONC, ZNPA, AA, OWWDBD i DB. Pojedyncze nowe przekłady wierszy autorki pojawiały się w czasopismach (przeł. M. Rejmer, M. Dorobińska, „Tekstualia” 2005 nr 1; przeł. D. Niżyńska, „Zeszyty Literackie” 2006 nr 3; przeł. K. Boczkowski, A. Boczkowska, „Dziennik: Polska, Europa, świat, 2008 nr 273).

Przekłady wierszy ANNE SEXTON ukazały się w formie książkowej („Kochając zabójcę”, M. Korusiewicz, Poznań 1994), w antologiach ONC, AA, OWWDBD i DB oraz w czasopismach (przeł. M. Sprusiński, „Literatura” 1997 nr 2, 3, 11; „Literatura” 1999 nr 7/8; przeł. J. Napiórkowski, „Nowa Okolica Poetów” 2000 nr 1 oraz 2002 nr 2, „Topos” 2004 nr 5).

Po obszernych wyborach wierszy ROBERTA LOWELLA, jakie pojawiły się w latach 70. i 80., jego utwory pojawiały się sporadycznie tylko w prasie (przeł. P. Sommer, „Res Publica Nowa” 2004 nr 2; przeł. L. Elektorowicz, „Dziennik: Polska, Europa, świat” 2009 nr 44) i antologiach ONC, ZTWZW, MJWCI, OCDL, AA, APZ oraz OWWDBD.

W przekładach poezji po 1989 daje się zauważyć obecność poetów beat generation. W pierwszej połowie lat 90. intensywnie publikowano tłumaczonego już w latach 80. ALLENA GINSBERGA: powstały wybory w przekładach J. Sieradzana („Wiersze”, Kraków 1989) i G. Musiała („Kadysz i inne wiersze: 1958–1960”, Bydgoszcz 1992) oraz wybór przekładów kilkorga tłumaczy („Znajomi z tego świata: wiersze z lat 1947–1985”, wybór, oprac. i posł. P. Sommer, przeł. J. Hartwig, A. Międzyrzecki, P. Sommer, A. Szuba, Kraków 1993). Wiersze Ginsberga weszły w skład antologii ONC, ZNPA, DKISD, AA, APZ i OWWDBD.

Ukazał się wybór wierszy GARY’EGO SNYDERA („Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem wstają wcześniej niż adepci Zen: wiersze wybrane”, przeł. M. Drabczyk, M. Godyń, J. Hartwig, Z. Krukowski, Cz. Miłosz, G. Musiał, T. Sławek, A. Szostkiewicz, A. Szuba, T. Truszkowska, Kraków 2013), a jego utwory pojawiały się również w czasopismach (przeł. A. Szuba, „Kresy” 2006 nr 1/2; przeł. J. Dobrowolski, „Odra” 2015 nr 6,12) i antologiach ONC, DKISD oraz AA.

Wiersze AMIRIEGO BARAKI ukazały się w postaci książkowej („Syndrom Syzyfa”, przeł. A. Grabowski, Katowice 2010), w czasopismach (przeł. J. Zalewski, „Nowa Okolica Poetów” 2008 nr 4) i w antologii ONC.

Wiersze LAWRENCE’A FERLINGHETTIEGO publikowano sporadycznie w prasie (przeł. A. Szuba, „LnŚ” 1992 nr 3; przeł. J. Hartwig, „Topos” 2004 nr 3/4; przeł. J. Zalewski, „Nowa Okolica Poetów” 2008 nr 4; przeł. J. Hunia, „Znak” 2014 nr 3) oraz w antologii ONC.

Po 1989 roku silnie obecni byli przedstawiciele szkoły nowojorskiej, głównie dzięki tłumaczom związanym z „LnŚ”, co stanowiło kontynuację zainteresowania poetami tego kręgu widoczną już w latach 80. (monograficzny numer „LnŚ” 1986 nr 7; F. O’Hara, „Twoja pojedynczość”, przeł. P. Sommer, Warszawa 1987). Tomiki JOHNA ASHBERY’EGO ukazały się w 1993 („No i wiesz”, przeł. A. Sosnowski, B. Zadura, P. Sommer, wydanie bibliofilskie) i w 2012 roku („Cztery poematy”, przeł. A. Sosnowski). Przez całe 25 lat jego wiersze ukazywały się w czasopismach (zwłaszcza „LnŚ” 1989 nr 10, 1992 nr 8/9, 1994 nr 3, 1997 nr 6, 2000 nr 3, 2000 nr 11/12, 2006 nr 7/8, przekłady A. Sosnowskiego, B. Zadury, P. Sommera, A. Preis-Smith, T. Pióry, J. Fiedorczuk, J. Gutorowa, K. Bartczaka; „Odra” 2010 nr 5, 2014 nr 6, przeł. P. Marcinkiewicz; „Dziennik: Polska, Europa, świat” 2008 nr 150, przeł. A. Wiedemann). Ashbery jest silne reprezentowany w obydwu antologiach amerykańskich P. Sommera (APZ, OKON), pojawia się też sporadycznie w antologiach GZW, ONC i AA.

Tłumaczono również JAMESA SCHUYLERA („Trzy poematy”, przeł. M. Sendecki, A. Sosnowski, B. Zadura, Wrocław 2012; przekłady A. Szuby, A. Zdrodowskiego, A. Pyzik, P. Sommera, „LnŚ” 1994 nr 3 i 2007 nr 5-6; przekłady L. Elektorowicza, „Newsweek Polska” 2010 nr 2; wiersze w antologiach GZW i AA), FRANKA O’HARĘ (przekłady P. Sommera, „LnŚ” 2004 nr 3, „Krasnogruda” 2006 nr 17; przekłady w antologiach ONC, MJWCI, AA, APZ, OWWDBD i OKON) oraz KENNETHA KOCHA (przekłady P. Sommera, „Res Publica Nowa” 2006 nr 2; przekłady w antologiach GZW, OWWDBD i OKON).

Poza przekładami wymienionych poetów publikowano tomiki, wybory i zbiory twórców, którzy stanowili ważny głos w amerykańskiej poezji, lecz nie dają się łatwo przyporządkować do poszczególnych nurtów (porządek chronologiczny, wg dat urodzenia):

 • LAURA (RIDING) JACKSON („Obroty cudów. Utwory wybrane: wiersze i eseje”, przeł. Fiedorczuk, Wrocław 2012; wcześniej przekłady Fiedorczuk w „LnŚ” 2003 nr 7/8);
 • OGDEN NASH („W świecie mułów nie ma regułów”, przeł. Barańczak, Poznań 2007; też w antologiach FK, OCDL i OWWDBD);
 • ELIZABETH BISHOP („33 wiersze”, przeł. Barańczak, Kraków 1995; przekłady A. Sosnowskiego w „LnŚ” 2000 nr 12; przekłady w antologiach ZSZ, ONC, ZTWZW, MJWCI, FL, ZNPA, OCDL, AA, OWWDBD);
 • CHARLES BUKOWSKI („Miłość to piekielny pies: wiersze z lat 1974–1977”, przeł. Engelking, Warszawa 2003; „Szekspir nigdy tego nie robił”, przeł. K. Obłucki, Warszawa 2003; „Płonąc w wodzie, tonąc w ogniu: wiersze z lat 1955–1973”, przeł. P. Madej, Warszawa 2004; „Z obłędu odsiać słowo, wers, drogę: nowe wiersze”, przeł. M. Kłobukowski, Warszawa 2005; „Światło błyskawicy za górą: nowe wiersze”, przeł. M. Baran, D. Rodziewicz, Warszawa 2009; „Noce waniliowych myszy: wybór wierszy”, przeł. M. Baran, L. Engelking, M. Kłobukowski, P. Madej, D. Rodziewicz, Warszawa 2014; ponadto przekłady A. Szuby, „LnŚ” 1994 nr 4/5 oraz J. Zalewskiego, „Nowa Okolica Poetów” 2008 nr 4 i „Odra” 2012 nr 5);
 • JOHN CAGE („Przeludnienie i sztuka”, przeł. Sosnowski, Wrocław 2012; antologia OKOD);
 • DENISE LEVERTOV („Żółty tulipan”, przeł. Miłosz, Kraków 1999; antologie ONC, ZNPA, AA i DB);
 • JAMES MERRILL („Wybór poezji”, przeł. Barańczak, Paris 1990, Kraków 2001; antologie ZSZ, ONC, MJWCI, FK, ZNPA, AA, OWWDBD);
 • S. MERWIN („Imię powietrza: wiersze wybrane”; przeł. K. Czyżewski, M. Godyń, J. Hartwig, M. Heydel, A. Hołobut, K. Kopczyńska, P. Marcinkiewicz, Cz. Miłosz, Z. Prele, T. Rybowski, F. Wygoda, Kraków 2013; antologie ZNPA i AA);
 • PHILIP LEVINE („Prosta prawda: wiersze wybrane”, przeł. Szyper, Warszawa 2004; „Moradian”, przeł. E. Hryniewicz-Yarbrough, Rzeszów 2006; „Miasto marzeń: wybór wierszy”, przeł. E. Hryniewicz-Yarbrough, Kraków 2013; wiersze w antologiach ONC, AA, OWWDBD);
 • MARK STRAND („Krok przed ciemnością, przeł. Kołakowska, Kraków 2010; ponadto przekłady K. Boczkowskiego, „LnŚ” 1992 nr 3, A. Grabowskiego, „Kresy” 2006 1/2 i I. Grudzińskiej-Gross, „Zeszyty Literackie” 2010 nr 1 i 2015 nr 1 oraz wiersze w antologiach MJWCI, ZNPA, AA, OWWDBD);
 • K. WILLIAMS („Czuwanie”; przeł. M. Wodecka, przy współpr. A. Zagajewskiego, Kraków 2005; ponadto przekłady M. Wodeckiej, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 3,4 oraz 2014 nr 4);
 • CHARLES SIMIC („Madonny z dorysowaną szpicbródką oraz inne wiersze”, przeł. Barańczak, Poznań 1992, Kraków 2014; „Blues o śnieżnym poranku”, przeł. K. Dąbrowska, M. Heydel, A. Hołobut, J. Jarniewicz, K. Kopczyńska, Kraków 2015; ponadto wiersze w przekładzie K. Boczkowskiego, „LnŚ” 1992 nr 2; antologie: ZSZ, ONC, MJWCI, FK, ZNPA, AA, OWWDBD);
 • JOSIF BRODSKI („82 wiersze i poematy”, wybrał Barańczak, przeł. S. Barańczak [et.al.], Kraków 1989; „Poezje wybrane”, przeł. S. Barańczak, K. Krzyżewska, W. Woroszylski, Kraków 1996; „Wiersze ostatnie”, przeł. K. Krzyżewska, S. Barańczak, Kraków 1998; „Tym tylko byłem. Wybór wierszy”, wybrał. J. Illg, przeł. S. Barańczak, Kraków 2006; „Wiersze bożonarodzeniowe”, przeł. S. Barańczak, K. Krzyżewska, Kraków 2006);
 • ROBERT HASS („Zbierając jeżyny: wybór wierszy”, Kraków 1997; „Skrzydlate i ciemne”, przeł. Godyń, R. Gorczyńska, M. Heydel, J. Hunia, M. Korusiewicz, B. Maj, P. Marcinkiewicz, Cz. Miłosz, A. Szuba, Kraków 2015);
 • RON PADGETT („Nigdy nie wiadomo: wiersze”, przeł. Gutorow, Katowice 2008; ponadto przekłady A. Szuby, „LnŚ” 1994 nr 3 i antologia GZW);
 • LAURIE ANDERSON („Język przyszłości”, przeł. Fiedorczuk, Wrocław 2012; też w antologii PR);
 • YUSEF KOMUNYAKAA („Pochwała miejsc ciemnych”, przeł. Jakubiak, Kraków 2005; ponadto przekłady K. Jakubiak, „LnŚ” 2002 nr 4/6, „Odra” 2007 nr 7/8 i J. Fiedorczuk, „LnŚ” 2002 nr 4/6);
 • JOHN GUZLOWSKI („Język mułów i inne wiersze”, przeł. Zadura, Katowice 2002; ponadto przekłady F. Netza, „Śląsk” 2004 nr 5, 2006 nr 1, 2007 nr 8, „Fraza” 2006 1/2 oraz J. Zalewskiego „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 3/4);
 • EDWARD HIRSCH („Dzika wdzięczność: wiersze wybrane”, przeł. Wodecka, Kraków 2003, „Pieśń trubadura”, red. A. Hołobut, J. Illg, przeł. M. Wodecka, Kraków 2015);
 • JORIE GRAHAM („Prześwity: wiersze wybrane (1980–2012)”, przeł. Chruściel i M. Biedrzycki, Wrocław 2013; wiersze w antologii DB);
 • PETER GIZZI („Imitacja życia i inne wiersze”, przeł. Bartczak i A. Sosnowski, Mikołów 2013; wcześniej przekłady A. Sosnowskiego i K. Bartczaka, „LnŚ” 2010 nr 11/12);
 • A. Powell („Plamy z musu”, przeł. Sz. Żuchowski, Gdańsk 2016; wiersze w antologii PR).

Spośród amerykańskich poetów, których wiersze pojawiły się tylko w czasopismach, warto wymienić  (chronologia według dat urodzenia) takie osoby, jak: DAVID JONES (przeł. J. Gutorow, „LnŚ” 2001 nr 5/6); LANGSTON HUGHES (przeł. L. Engelking, „LnŚ” 1992 nr 3; przeł. A. Lizakowski, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2001 nr 7/9; przeł. J. Hartwig, „Topos” 2004 nr 3/4; przeł. P. Marcinkiewicz, „Dziennik: Polska, Europa, świat” 2008 nr 256; ponadto w antologiach ONC, FK, OCDL, OWWDBD); STANLEY KUNITZ (przeł. A. Szyper, „Metafora” 1995/1996 nr 22/23, 2000/2001 nr 47/50, „Temat” 2005 nr 3/5); JAMES WRIGHT (przeł. P. Kołyszko, „LnŚ” 1989 nr 10; przeł. J. Fiedorczuk, „LnŚ” 2002 nr 4/6; ponadto w antologiach ONC, AA); ADRIENNE RICH (przeł. J. Głuszczak, „Odra” 2016 nr 3; ponadto w antologiach ONC, AA, DB); JEROME ROTHENBERG (przeł. T. Sławek, „LnŚ” 1992 nr 3; antologia GZW); SAINT GERAUD [BILL KNOTT] (przeł. K. Boczkowski, „LnŚ” 1992 nr 3, „Literatura” 1996 nr 10); LYN HEJINIAN (przeł. E. Chruściel, „LnŚ” 2010 nr 11/12; przeł. P. Marcinkiewicz, „Odra” 2011 nr 2); JAMES TATE (przeł. P. Sommer, „LnŚ” 1998 nr 7/8; przeł. P. Marcinkiewicz i B. Bernhardt, „LnŚ” 2000 nr 12); DAVID LEHMAN (przeł. P. Marcinkiewicz, J. Gutorow, „LnŚ” 2006 nr 3/4), BARRETT WATTEN (przeł. T. Pióro, „LnŚ” 2010 nr 11/12), JOHN YAU (przeł. A. Sosnowski, K. Bartczak, „LnŚ” 2010 nr 11/12); HARRYETTE MULLEN (przeł. J. Fiedorczuk, „Akcent” 2002 nr 1/2, przeł. A. Zdrodowski, „LnŚ” 2010 nr 11/12); TONY HOAGLAND (przeł. M. Wodecka, „Zeszyty Literackie” 2005 nr 4; przeł. K. Jakubiak, „LnŚ” 2010 nr 11/12); COLE SWENSEN (przeł. M. Biedrzycki, E. Chruściel, „LnŚ” 2010 nr 11/12); FORREST GANDER (przeł. J. Fiedorczuk, A. Zdrodowski, „LnŚ” 2010 nr 11/12); ELIZABETH WILLIS (przeł. R. Senktas, „LnŚ” 2010 nr 11/12) i LISY JARNOT (przeł. A.M. Horowska, „Arterie” 2009 nr 2; przeł. J. Fiedorczuk, A. Zdrodowski, „LnŚ” 2010 nr 11/12).

AUTORZY ANGIELSCY, SZKOCCY, WALIJSCY I IRLANDZCY

Po 1989 roku tłumaczono i publikowano kilku autorów niedwudziestowiecznych. Ukazały się sonety WILLIAMA SHAKESPEARE’A w przekładzie S. Barańczaka (1993, wznowienia: 1996, 2003, 2011) i wznowienia przekładów M. Słomczyńskiego („Sonety”, Kraków 1997, „Poezje”, Kraków 2004). Sonety przetłumaczyli również M. Meissner (Rzeszów 2009) i R. Długołęcki (Bydgoszcz 2015). Pojedyncze wiersze Shakespeare’a pojawiały się też w czasopismach (m.in. przekłady G. Kurylewicz, „Więź” 2007 nr 10; A. Ostrowskiej-Paton, „Nowa Okolica Poetów” 2008 nr 1/2 i K. Podrygajło, „Odra” 2009 nr 7/8) oraz w antologiach ZTWZW, MJWCI, FL, OCDL i ALA.

Za sprawą Barańczaka, który tłumaczył poezję niedwudziestowieczną już przed 1989 r., silnie reprezentowani byli poeci XVII-wieczni: THOMAS CAMPION („33 pieśni”, Kraków 1995) i metafizycy: GEORGE HERBERT („Wiersze wybrane”, Kraków 1989; „66 wierszy”, Kraków 1997); ROBERT HERRICK („77 wierszy”, Kraków 1992); ANDREW MARVELL („24 wiersze”, Kraków 1993); JOHN DONNE („77 wierszy”, Kraków 1998); HENRY VAUGHAN („33 wiersze”, Kraków 2000; wznowienie AAPM, Warszawa 1991, Kraków 2009). Ich wiersze ukazały się również w antologiach (Campion: ZTWZW, MJWCI, OCDL; Herbert: ZTWZW, OCDL, ALA; Herrick: MPA, ZTWZW, WJWCI, FK, OCDL, ALA; Marvell i Donne: ZSZ, ZTWZW, MJWCI, FK, OCDL, ALA; Vaughan: ZSZ, ZTWZW, OCDL, ALA) oraz, sporadycznie, w czasopismach (zwłaszcza „LnŚ” 2014 nr 5/6; Traherne w przekładzie Z. Macheja oraz Vaughan i Herbert w przekładzie M. Frońskiego).

Autorzy preromantyczni i romantyczni znaleźli się głównie w antologii Z. Kubiaka TDS oraz w czasopismach i innych antologiach: WILLIAM BLAKE (m.in. przeł. A. Pomorski, E. Kozubska, J. Tomkowski, „LnŚ” 1989 nr 7; przeł. M. Słomczyński, „Studium” 1995 nr 1 i 1998 nr 11/12; przeł. S. Barańczak „Arkusz” 1998 nr 11; przeł. Z. Krukowski, M. Fostowicz, „Odra” 1998 nr 3; przeł. M. Fostowicz i E.E. Nowakowska, „Fraza” 1999 nr 2/3; przeł. M. Froński, „Topos” 2001 nr 1, „Pracownia” 2003 nr 2; przeł. M. Fostowicz, „Fraza” 2005 nr 4 i 2011 nr 1; przeł. M. Mazurkiewicz, „Akant” 2009 nr 2; przeł. R. Stankiewicz, E. Borowska, „Topos” 2011 nr 4; antologie: ZSZ, ZTWZW, MJWCI, OCDL, ALA); ROBERT BURNS (przeł. A. Kreczmar, „Akant” 2009 nr 7; antologie: ZSZ, MJWCI, OCDL, ALA); WILLIAM WORDSWORTH (przeł. M. Froński, „Pracownia” 2003 nr 2; przeł. A. Kreczmar, „Więź” 2007 nr 11/12; przeł. Z. Nowacka-Wilczek, „Akant” 2008 nr 1; przeł. A. Fulińska, „LnŚ” 2012 nr 9/10; antologie: ZSZ, ZTWZW, MJWCI, OCDL, ALA); SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (przeł. A. Pomorski, „LnŚ” 2012 nr 9/10; antologie: ZTWZW, FK, OCDL, ALA); PERCY SHELLEY (przeł. A. Kreczmar, „Akant” 2007 nr 2 i 2008 nr 5; przeł. A. Pomorski i A. Fulińska, „LnŚ” 2012 nr 9/10; antologie: MPA, ZSZ, MJWCI, OCDL, ALA); JOHN KEATS (przeł. M. Froński, „Pracownia” 2003 nr 2; przeł. B. Czaykowski, „Fraza” 2004 nr 2; przeł. M. Praczyńska, „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 3/4; przeł. A. Kreczmar, „Akant” 2008 nr 10, 2009 nr 1, 3, 4, 13; przeł. A. Pomorski i A. Fulińska, „LnŚ” 2012 nr 9/10; antologie: ZSZ, MJWCI, OCDL, ALA).

Opublikowano książkowe wybory wierszy Blake’a („Poezje wybrane”, przeł. Z Kubiak, Warszawa 1991; „Wiersze i poematy”, przeł. T. Basiuk, J. Kozak, K. Puławski, J. Waczków, Warszawa 1994, 1997; „Milton: poemat w dwu księgach”; „Zaślubiny Nieba i Piekła”, przeł. W. Juszczak, Kraków 2001; „Czterej Zoa”, przeł. M. Słomczyński, Kraków 2006), Burnsa („In Memoriam”, przeł. Jerzy R.S. Hebda, Hove 1992; „Zaledwie wczoraj: wiersze i pieśni”, przeł. Jerzy R.S. Hebda, Hove 1995; „Wiersze wybrane”, przeł. K. W. Kuczyński, London 1998; „Epitafia, lamenty i wiersze”, przeł. K. W. Kuczyński, London 1999) oraz Keatsa („33 wiersze”, przeł. S. Barańczak, Kraków 1997).

Spośród późniejszych twórców związanych z tradycją XIX-wieczną tłumaczeni byli GERARD MANLEY HOPKINS („33 wiersze”, przeł. S. Barańczak, Kraków 1992; antologie: ZSZ, ZTWZW, OCDL i ALA) oraz THOMAS HARDY („Poezje wybrane”, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1989; „55 wierszy”, przeł. S. Barańczak, Kraków 1993; antologie: TDS, MPA, ZSZ, ZTWZW, MJWCI, FK, OCDL, ALA).

Wśród poetów modernistycznych często tłumaczonym twórcą był T.S. ELIOT. Dwukrotnie opublikowano w postaci książkowej przekład „Ziemi jałowiej” autorstwa Cz. Miłosza („Jałowa ziemia”, Kraków 1989; „Ziemia jałowa”, Kraków 2004). W serii Biblioteki Narodowej ukazał się „Wybór poezji” przygotowany przez K. Boczkowskiego i W. Rulewicz (Wrocław 1990). Wybory wierszy Eliota we własnych przekładach stworzyli K. Boczkowski („Poezje wybrane”, Warszawa 1991, „Szepty nieśmiertelności: poezje wybrane”, Kraków 2001, 2009, 2013) i A. Pomorski („W moim początku jest mój kres”, Warszawa 2007), a S. Barańczak przetłumaczył „Koty” (1995). Wiersze Eliota pojawiały się również w prasie (m.in. przekłady T. Basiuka, K. Kozioła i L. Engelkinga w „LnŚ” 1991 nr 1 oraz przekłady A. Libery w „Zeszytach Karmelitańskich” 2007 nr 1, 2014 nr 1 oraz w „Kwartalniku Artystycznym” 2008 nr 2, 2015 nr 3) i antologiach MPAM, ONC, ZTWZW, ZNPA, OCDL, ALA, OWWDBD.

Publikowane wybory poezji WILLIAMA BUTLERA YEATSA opierały się na przekładach powstałych przed 1989 (wydane w serii Biblioteki Narodowej „Wiersze wybrane”, wybór W. Rulewicz, T. Wyżyński, przeł. S. Barańczak [et.al.], Wrocław 1997; „Odjazd do Bizancjum”; „Wieża”, przeł. Cz. Miłosz, Kraków 2004; „Poezje”, przeł. L. Marjańska, Toruń 2013). Przekłady wierszy Yeatsa w czasopismach publikowali m.in. M. Kłobukowski („Tytuł” 1995 nr 3–4, „Twórczość” 1997 nr 8), A. Libera („Kwartalnik Artystyczny” 2008 nr 2), K. Dąbrowska („LnŚ” 2009 nr 9/10), A. Słomianowski („Topos” 2010 nr 2/3) i A. Pomorski („Bliza” 2010 nr 2). Wiersze Yeatsa pojawiły się również w antologiach MPA, ZSZ, ZTWZW, MJWCI, OCDL i ALA.

Spośród wielkich figur angielskiej poezji tłumaczony był również W.H. AUDEN. Wybory jego poezji stworzyli S. Barańczak („44 wiersze”, Kraków 1994) i D. Sośnicki („W podziękowaniu za siedlisko”, Wrocław 2013), a pojedyncze wiersze pojawiały się również sporadycznie w prasie (przeł. B. Czaykowski, „Fraza” 2005 nr 4; przeł. D. Weymann, D. Sośnicki, „LnŚ” 2007 nr 5–6; przeł. A. Libera, „Zeszyty Karmelitańskie” 2009 nr 1; przeł. K. Kwidzyński, „Poezja Dzisiaj” 2010 nr 83) oraz w antologiach ONC, ZTWZW, MJWCI, FK, OCDL, ALA i OWWDBD.

Dużym zainteresowaniem ze strony tłumaczy cieszyli się poeci „The Movement”: PHILIP LARKIN i D.J. ENRIGHT. W 1991 roku S. Barańczak opublikował wybór poezji Larkina („44 wiersze”, Kraków 1991), a w 2008 J. Dehnel wydał przekłady jego wierszy zebranych („Zebrane”, Wrocław 2008; również w „LnŚ” 2011 nr 3/4). Wiersze Larkina pojawiły się ponadto w antologiach ZSZ, ZTWZW, MJWCI, FK i OCDL. ENRIGHT tłumaczony był natomiast przez środowisko „LnŚ”, zarówno na łamach czasopisma (przekłady B. Zadury, „LnŚ” 1990 nr 5/6 i 1993 nr 7 oraz P. Sommera, „LnŚ” 2000 nr 10/11 i 2001 nr 5/6), jak i w formie książkowej („Rok akademicki”, przeł. B. Zadura, Warszawa 1997; „Raj w obrazkach”, przeł. P. Sommer, Wrocław 2003, 2008).

Poza tym w formie książkowej opublikowano jeszcze poezje następujących ważnych angielskich autorów (kolejność chronologiczna wg daty urodzenia):

 • H. LAWRENCE („Statek śmierci: wiersze wybrane”, przeł. P. Madej, Kraków 1999; ponadto przekłady A. Szuby, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 1, „FA-art” 2009 nr 3 i 2013 nr 1/2, „Odra” 2012 nr 7/8; przekłady w antologiach MPA, ZSZ, ZTWZW, MJWCI, OCDL, ALA);
 • CHRISTOPHER LOGUE („Dawno temu na pewnej małej planecie”, przeł. Sommer, Łódź 1997);
 • TED HUGHES („Pieśni czterech pór roku”, przeł. Obarski, Poznań 1995);
 • TONY HARRISON („Kumkwat dla Johna Keatsa”, przeł. Zadura, Warszawa 1990; „Sztuka i zagłada”, przeł. B. Zadura, Legnica 1999);
 • CRAIG RAINE („Księga proroctw”, przeł. Jarniewicz, Łódź 1989; „Księga proroctw i inne wiersze”, przeł. J. Jarniewicz, Łódź 1991; „Słowa na szybie”, przeł. J. Jarniewicz, Łódź 1997, „Wolny przekład”, przeł. J. Jarniewicz i P. Sommer, Legnica 1999);
 • BRIAN PATTEN („Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót”, przeł. Jarniewicz, T. Sławek, P. Sommer, A. Szuba, Wrocław 2011);
 • RUTH PADEL („Sztuka kintsugi: wiersze wybrane”, przeł. Banach, E. Chruściel, M. Biedrzycki, K. Dąbrowska, J. Fiedorczuk, M. Heydel, E. Hryniewicz-Yarbrough, K. Lenkowska, E.E. Nowakowska, E. Parma, Warszawa 2015; również w antologii PZW);
 • MARK FORD („Chwila nieuwagi: wiersze”, przeł. Gutorow, A. Zdrodowski, Mikołów 2014; ponadto przekłady P. Sommera, „LnŚ” 2001 nr 5/6);
 • SIMON ARMITAGE („Nocna zmiana i inne wiersze”, przeł. Gutorow i J. Jarniewicz, Legnica 2003).

Z autorów angielskich, których przekłady publikowane były w czasopismach, warto wymienić takich poetów, jak (kolejność chronologiczna wg dat urodzenia): ARTHUR SYMONS, LIONEL JOHNSON, ERNEST DOWSON (przeł. J. Dehnel, „LnŚ” 2009 nr 9/10), BUSIL BUNTING (przeł. L. Engelking, „LnŚ” 2001 nr 5/6), DAVID GASCOYNE (przeł. T. Pióro, „LnŚ” 2001 nr 5/6; przeł. A. Hołobut, T. Cwynar, „LnŚ” 2016 nr 1/2), KINGSLEY AMIS (przeł. K. Zabłocki, „LnŚ” 1990 nr 5/6), CHARLES TOMLINSON (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 2001 nr 5/6), ROSEMARY TONKS (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 2015 1/2; też w antologii PZW), THOM GUNN (przeł. K. Dąbrowska, „LnŚ” 2011 nr 3/4), GEOFFREY HILL (przeł. J. Gutorow, „LnŚ” 2001 nr 5/6), FLEUR ADCOCK (przeł. A. Szuba, „LnŚ” 2001 nr 5/6, „Kresy” 2005 nr 4, „Kwartalnik Artystyczny” 2006 nr 3/4), PETER DIDSBURY (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 2015 nr 1/2), GILLIAN ALLNUTT (przeł. A. Hołobut, „LnŚ” 2015 nr 1/2), CHRISTOPHER REID (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 1992 nr 3, 2001 nr 5/6; przeł. L. Engelking 1993 nr 7), JO SHAPCOTT (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 2015 nr 1/2; też w antologii PZW), LAVINIA GREENLAW (przeł. J. Fiedorczuk, „LnŚ” 2015 nr 1/2; też w antologii PZW) i ALICE OSWALD (przeł. M. Heydel, „LnŚ” 2015 nr 1/2; też w antologii PZW).

Spośród współczesnych poetów szkockich w formie książkowej w Polsce opublikowano wiersze takich autorów, jak:

 • NORMAN MACCAIG („Wiersze wybrane 1966–1990”, przeł. Szuba, Kraków 2004; ponadto przekłady A. Szuby, „LnŚ” 1992 nr 3 i 1993 nr 7, „Fraza” 1996 nr 14, „Kwartalnik Artystyczny” 1996 nr 1 i 2008 nr 3, „Kresy” 2009 nr 3, „Tygiel Kultury” 2011 nr 4/6, „Odra” 2015 nr 1);
 • EDWIN MORGAN („Interferencje”, przeł. Szuba, Katowice 1990; „Jedyny sygnał”, przeł. A. Szuba, Łódź 1998; ponadto przekłady Szuby, „LnŚ” 1995 nr 7 i 2015 nr 1/2, „Kwartalnik Artystyczny” 2014 nr 4);
 • GEORGE MACKAY BROWN („Antologia z Wyspy Fok”, przeł. Szuba, Kraków 1989; ponadto przekłady A. Szuby, „LnŚ” 1995 nr 7, „Opcje” 1999 nr 1, „Kwartalnik Artystyczny” 2011 nr 1 i „Metafora” 2012 nr 1);
 • DOUGLAS DUNN („Wyprowadzka z Terry Street i inne wiersze”, przeł. Sommer, Legnica 1999; ponadto przekłady A. Szydy, „Fraza” 1996 nr 14 i M. Mazurkiewicza, „Akant” 2009 nr 5).

W czasopismach publikowano również wiersze takich poetek i poetów, jak: EDWIN MUIR (przeł. A. Szuba, „LnŚ” 1995 nr 7), HUGH MACDIARMIDA (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 2001 nr 5/6), LOUIS MACNEICE (przeł. B. Zadura, „LnŚ” 2001 nr 5/6; przeł. M. Froński, „Pracownia” 2003 nr 2), W.S. GRAHAM (przeł. A. Słomianowski, „LnŚ” 1995 nr 7), ALAN JACKSON (przeł. A. Szuba, „LnŚ” 1995 nr 7), DENISE RILEY (przeł. E. Wójcik-Leese, „LnŚ” 2001 nr 5/6), CAROL ANN DUFFY (przeł. E. Wójcik-Leese, „LnŚ” 2001 nr 5/6), ELIZABETH BURNS (przeł. D. Malcolm, M. Szuba, „Topos” 2014 nr 3), ALAN RIACH (przeł. D. Malcolm, M. Szuba, „Topos” 2014 nr 3), KATHLEEN JAMIE (przeł. P. Sommer, „LnŚ” 1995 nr 7; przeł. M. Topolski, „Bliza” 2012 nr 2; przeł. M. Szuba, „Tekstualia” 2014 nr 1, „Topos” 2014 nr 3).

Spośród współczesnych poetów walijskich w formie książkowej opublikowano wiersze R.S. THOMASA („Biały tygrys: wiersze z lat 1945–1990”, przeł. A. Szuba, Legnica 2001; ponadto przekłady Szuby: „LnŚ” 2009 nr 7/8, „Kwartalnik Artystyczny” 2009 nr 4, „Kresy” 2010 nr 1/2, „Akant” 2011 nr 13) oraz DANNIE ABSE („Stetoskop: wiersze wybrane”, przeł. A. Szuba, Kraków 2004).

W czasopismach publikowano ponadto wiersze THOMASA GWYNA (przeł. A. Skiba, „Akant” 2010 nr 5), GILLIAN CLARKE (przeł. E. Wójcik-Leese, „LnŚ” 2009 nr 7/8), PETERA FINCHA (przeł. A. Warso, „LnŚ” 2009 nr 7/8), ROBERTA MINHINNICKA (przeł. J. Jarniewicz, „LnŚ” 2009 nr 7/8), GWYNETH LEWIS (przeł. A. Szuba, „LnŚ” 2009 nr 7/8; też w antologii PZW) i ELIN AP HYWEL (przeł. A. Bednarski, „LnŚ” 2009 nr 7/8).

Osobną grupę często tłumaczonych twórców stanowią współcześni poeci irlandzcy. Ich stosunek do tożsamości narodowej oraz związek z północą lub południem jest zróżnicowany i bywał różnie ujmowany przez tłumaczy-antologistów, którzy wyjaśniali niekiedy swój wybór w autokomentarzu (P. Sommer w ANPB uwzględnił C. Carsona, S. Deane’a, S. Heaneya. M. Longleya, D. Mahona, P. Muldoona, F. Ormsby’ego, T. Paulina i W. Pesketta, w antologii SPP C. Carsona, S. Heaneya. M. Longleya, D. Mahona, M. Muldoona, T. Paulina; J. Jarniewicz w antologii SPI uwzględnił L. Flynn, M. McGuckian, P. Meehan, S. Morrissey, E. Ní Chuilleanáin i N. Ní Dhomhnaill).

Najczęściej tłumaczonym twórcą był SEAMUS HEANEY, którego wiersze doczekały się kilku wydań książkowych („44 wiersze”, przeł. S. Barańczak, Kraków 1994; „Ciągnąc dalej: nowe wiersze 1991–1996”; przeł. S Barańczak, Kraków 1996; „Kolejowe dzieci: wiersze i prozy”, przeł. P. Sommer, Legnica 1998, Wrocław 2010; „Światło elektryczne”, przeł. S. Barańczak, Kraków 2003; „Przejrzysta pogoda: wiersze wybrane”, red. M. Heydel, przeł. S. Barańczak, M. Heydel, P. Marcinkiewicz, A. Szostkiewicz). Publikowano je również w czasopismach (poza wymienionymi tłumaczami A. Szuba, „Nowa Okolica Poetów” 1998 nr 1 i A. Słomianowski, „Twórczość” 2002 nr 1) oraz w antologiach ANPB, GZW, ZSZ, ZTWZW, MJWCI i SPP.

W postaci książkowej ukazały się również wiersze takich autorów, jak:

 • MICHAEL LONGLEY („Lodziarz z Lisburn Street”, przeł. Sommer, B. Zadura, Legnica 1998; „Od kwietnia do kwietnia”, przeł. P. Sommer, z dod. wierszy w tł. B. Zadury, Wrocław 2011; wcześniej przekłady P. Sommera w „LnŚ” 1997 nr 10/11),
 • DEREK MAHON („Wszystko będzie dobrze”, przeł. Sommer, Legnica 1998; ponadto wiersz w przekładzie R. Sabo, „Fraza” 2011 nr 3/4),
 • PAUL DURCAN („Poezje wybrane”, red. Dolan, M. Jankowski, Poznań 2004),
 • CIARAN CARSON („Tak, tak”, przeł. Sommer, Legnica 1998; „Irlandzka herbatka”, przeł. M. Świerkocki, Gdynia 2008; ponadto przekłady A. Szuby i P. Sommera, „LnŚ” 1997 nr 10/11 oraz M. Świerkockiego i A. Szuby, „LnŚ” 2000 nr 4/5),
 • MEDBH MCGUCKIAN („Księżniczka równoległoboków”, przeł. Szuba, Łódź 1998; ponadto przekłady A. Szuby, „LnŚ” 1997 nr 10/11 i J. Gutorowa, „Rzeczpospolita” 2006 nr 217).

W czasopismach ukazały się tłumaczenia wierszy PÁDRAIGA PEARSE’A (przeł. T. Pernak, „Zeszyty Karmelitańskie” 2012 nr 3), JAMESA JOYCE’A (przeł. A. Słomianowski, „Topos” 2012 nr 1/2), SAMUELA BECKETTA (przeł. J. Hartwig i M. Kędzierski, „Kwartalnik Artystyczny” 2010 nr 4; przeł. A. Libera, „Topos” 2010 nr 1 i „Kwartalnik Artystyczny” 2015 nr 1), JOHNA MONTAGUE’A (przeł. A. Słomianowski, „Topos” 2005 nr 4; A. Szuba, „FA-art” 1998 nr 3 i „LnŚ” 1997 nr 10/11), EILÉAN NI CHUILLEANÁIN (A. Szuba, „LnŚ” 1997 nr 10/11), JOHNA DEANE’A (przeł. J. Hunia, „Bliza” 2012 nr 1), CATHALA MCCABE’A (przeł. L. Engelking, „Pogranicza” 2007 nr 5; przeł. J. Gutorow, „Rzeczpospolita” 2006 nr 217) i JUSTINA QUINNA (przeł. P. Marcinkiewicz, „Newsweek Polska” 2010 nr 24).

AUTORZY KANADYJSCY, INDIAŃSCY, KARAIBSCY, AUSTRALIJSCY I NOWOZELANDZCY

Spośród poetów kanadyjskich w postaci książkowej ukazały się wiersze NANCY BURKE („Images while drowningObrazy w oczach tonącego”, przeł. L. Marjańska, A. Sosnowski, E. Pachnik, Łódź, 1995, 1997) oraz JONATHANA LOCKE HARTA („Oddech i pył”, przeł. W. Krysiński, M. Gołąb, Łódź 2013). Ukazała się również „Antologia kanadyjskiego haiku” (przeł. E. Tomaszewska, Kraków 1992).

Utwory licznych poetów kanadyjskich zostały opublikowane w numerze 4/1990 „LnŚ” (IRVING LAYTON, JAMES REANEY, E.J. PRATT, ALDEN NOWLAN, MICHAEL ONDAATJE, RAYMOND SOUSTER i LUIS DUDEK, przeł. J. Sokół i F. Śmieja) oraz w numerze 1998 4/5 „LnŚ” (MICHAEL ONDAATJE, TIM LILBURN i RAYMOND SOUSTER, przeł. J. Jarniewicz; LORNA CROZIER i BARRY DEMPSTER, przeł. J. Podsiadło; IRVING LAYTON i ANNE SZUMIGALSKI, przeł. A. Szuba; ALDEN NOWLAN, przeł. B. Zadura; ROBERT BRINGHURST, przeł. K. Korżyk).

Wielu poetów kanadyjskich zaprezentowano również w numerze 4/1 2003/2004 „Frazy” (A.J. SMITH, przeł. D. Guttfeld; RALPH GUSTAFSON, przeł. M. Linke; EARLE BIRNEY, przeł. D. Guttfeld; MIRIAM WADDINGTON, przeł. T. Leszczuk; JOHN NEWLOVE, przeł. M. Linke; ANNE SZUMIGALSKI, przeł. U. Pokojska; PATRICK LANE, przeł. M. Borodo; DOUGLAS BARBOUR, przeł. M. Buchholtz; GWENDOLYN MACEWEN, przeł. P. Nowak; ROBERT BRINGHURST, przeł. D. Guttfeld; DIONNE BRAND, przeł. M. Linke; MARY TRAFFORD, przeł. M. Buchholtz, SHEREE FITCH, przeł. M. Buchholtz).

W innych czasopismach ukazały się wiersze ALA PURDY’EGO (przeł. F. Śmieja, „Odra” 2/2005; „Migotania. Przejaśnienia” 1/2/2007), ANNE CARSON (przeł. K. Lenkowska, E. Burns, „Zeszyty Literackie” 2/2006), MARGARET ATWOOD (przeł. A. Szuba, „Kwartalnik Artystyczny” 3–4/2006), JOSEPHINE JACOBSEN (przeł. D.E. Kosk-Kosicka, „Akcent” 2/2006) oraz JANE URQUHART (przeł. D. Filipczak, „Fraza” 4/2007).

Dzięki dwóm publikacjom zaprezentowani zostali poeci tubylczej Ameryki, poeci indiańscy. W numerze 2/1989 „LnŚ” ukazały się wiersze autorów: ROBERT A. SWANSON, JOSEPH BRUCHAC, MAURICE KENNY, N. SCOTT MOMADAY, LANCE HENSON, JOY HARJO (przeł. M. Maciołek), KARONIAKTATIE [ALEX A. JACOBS] (przeł. M. Nowocień) i BONNIE JEAN SILVA (przeł. A. Zygmunt, M. Maciołek).

W 1998 roku Marek Maciołek opublikował przekład antologii Maurice’a Kenny’ego „Rany podskórne: 15 poetów tubylczej Ameryki”, w której znalazły się utwory PAULI GUNN ALLEN, PETERA BLUE CLOUD, JOSEPHA BRUCHACA, DIANE BURNS, GLADYS CARDIFF, ELIZABETH COOK-LYNN, JOY HARJO, LANCE’A HENSONA, LINDY HOGAN, DUANE NIATUMA, SIMONA J. ORTIZA, ROKWAHO, WENDY ROSE, LESLIE MARMON SILKO oraz ROBERTY HILL WHITEMAN.

Po 1989 roku oblikowano wiersze dwojga poetów karaibskich: DEREKA WALCOTTA („Mapa Nowego Świata: wiersze wybrane”; wybór i red. M. Heydel, przeł. S. Barańczak, J. Gutorow, M. Heydel, J. Jarniewicz, K. Kopcińska, P. Marcinkiewicz, J. Podsiadło, A. Pokojska, A. Szostkiewicz, A. Szuba, M. Wodecka, Kraków 2008; ponadto wcześniej przekłady J. Jarniewicza i A. Szuby w „LnŚ” 1994 nr 1/2 i J.E. Wieluńskiego w „Akancie” 2004 nr 12) oraz GRACE NICHOLS (przeł. A. Hołobut, „LnŚ” 2015 nr 1/2).

Wiersze poetów australijskich ukazały się w antologiach „Billabong: poezja australijska” (przeł. L. Amber, Warszawa 2001) i „Miasto domu: współczesne głosy w poezji australijskiej” (wybór i oprac. T. Shapcott, R. Reisner, przeł. E. Hornowska [et.al.], Poznań 2003). Wielu twórców australijskich zaprezentowało czasopismo „Metafora” 2013 nr 10 (BARBARA GURNEY, CORAL CARTER, FLORA SMITH, GRAHAM KERSHAW, JACKSON JANET RUTH, przeł. A. Habryn) oraz „Poezja Dzisiaj” 2014 nr 106 (JIM EVERETT, ALEXIS WRIGHT, AYERS ROCK, ALI COBBY ECKERMANN, ALEXIS WEST, EDOARDO CRISMANI, JARED THOMAS, JOHN LEWIS CLARK, ANITA HEISS, TONI JANKE, JOHN HARDING, JEANINE LEANE, BRUCE PASCOE, KERRY REED-GILBERT, LIONEL FOGARTY, przeł. T. Podemska-Abt). Poza tym tłumaczono jeszcze następujących australijskich poetów: JOHNA A’BECKETTA (przeł. W.A. Maślarz, „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 3/4, „Pogranicza” 2008 nr 6, „Akant” 2010 nr 10, „Akant” 2011 nr 5), ANNĘ YIN (przeł. J. Grabarz, „Akant” 2011 nr 9), LOUISA ARMANDA (przeł. K. Maślarz, W.A. Maślarz, „Nowa Okolica Poetów” 2009 nr 32), MICHAELA FARRELLA (przeł. A. Wiedemann, „Dziennik: Polska, Europa, świat” 2009 nr 38), KATE LLEWELLYN (przeł. K. Michalewska, „Akant” 2008 nr 4), DAVIDA CAMPBELLA, (przeł. K. Michalewska, „Akant” 2008 nr 4).

Spośród autorów nowozelandzkich tłumaczono VIVIENNE PLUMB (A. Wiedemann, „Pogranicza” 2006 nr 3; I. Misiak, A. Wiedemann, M. Płaczek, „Fraza” 2007 nr 3).

NAJAKTYWNIEJSI TŁUMACZE, CZASOPISMA, WYDAWNICTWA, NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY

Do najaktywniejszych tłumaczy poezji anglojęzycznej należy zaliczyć: S. Barańczaka, P. Sommera, A. Szubę, A. Sosnowskiego, J. Jarniewicza, J. Gutorowa, B. Zadurę, K. Boczkowskiego, J. Fiedorczuk i L. Engelkinga. Wymienić należy również Cz. Miłosza, J. Hartwig, L. Marjańską, A. Pomorskiego, Z. Kubiaka, M. Wodecką, J. Dehnela, P. Marcinkiewicza, R. Gorczyńską, M. Heydel, K. Dąbrowską, K. Bartczaka, T. Piórę, E. Hryniewicz-Yarbrough, J. Zalewskiego, L. Elektorowicza, M. Biedrzyckiego, E. Chruściel, A. Hołobut i K. Kozioła. W działalności konkretnych osób często nakładały się na siebie role tłumaczy oraz redaktorów i antologistów. Należy również zauważyć, że wśród tłumaczy poezji większość stanowią poeci i poetki.

Wśród czasopism publikujących przekłady literatury anglojęzycznej po 1989 roku prym wiodła „LnŚ”, w której ukazywały się utwory ważnych, wcześniej nietłumaczonych twórców wraz z towarzyszącymi im tekstami literaturoznawczymi i eseistycznymi. Poeci byli często prezentowani w numerach monograficznych lub częściowo zarezerwowanych dla danego kręgu twórców (m.in. 1989 nr 2 – poezja indiańska; 1995 nr 7 – poezja szkocka; 1997 nr 10/11 – poezja irlandzka; 1998 nr 4/5 – poezja kanadyjska; 2006 nr 7/8 – John Ashbery; 2010 nr 11/12 – nowa poezja amerykańska; 2012 9/10 – poeci romantyczni).

Przekłady poezji anglojęzycznej pojawiały się regularnie również w innych czasopismach: w „Odrze”, „Frazie”, „Zeszytach Literackich”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Toposie”, „Akancie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Poezji Dzisiaj”, „Metaforze”, „Krasnogrudzie”, „Pograniczach”, „Więzi”, „FA-arcie”, jak również w gazecie codziennej „Dziennik: Polska, Europa, świat”.

Tomiki, wybory i zbiory wierszy poetów anglojęzycznych najczęściej publikowały następujące wydawnictwa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (seria Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego pod red. S. Barańczaka, od 1993), Biuro Literackie, Wydawnictwo a5, Wydawnictwo Miniatura, Wydawnictwo Literackie i Wydawnictwo Arka (seria Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego pod red. S. Barańczaka, 1990–1993).

Po roku 1989 przyznano kilka nagród za przekłady poezji anglojęzycznej. Nagrodę Polskiego PEN Clubu za przekład literatury obcej na język polski otrzymali S. Barańczak (za 1989 rok), J.M. Rymkiewicz (za 1990 rok) i P. Sommer (za 1996 rok). Nagrodę Literacką ZAiKS-u dla tłumaczy literatury polskiej za granicą oraz literatur obcych na język polski otrzymali S. Barańczak (za 1989 i 1993 rok), J.M. Rymkiewicz (za 1989 rok) oraz B. Zadura (za 2014 rok). Nagrody „Literatury na Świecie” otrzymali S. Barańczak (za 1989 rok), L. Engelking (za 1989 rok) oraz A. Szuba (za 2013 rok). W 2014 roku w ramach Nagrody Literackiej Gdynia pojawiła się kategoria „przekład”, a w 2015 roku została powołana Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, jednak do 2016 roku wśród laureatów nie znaleźli się jeszcze tłumacze poezji anglojęzycznej.

Weronika Szwebs